People

Peoples in TeamMIS

Faculty

Prof. Ding

Group leader.

Member

Dr. Hao Wang

Group Convener.

Yan Qiu

PhD candidate, 2018~

Shuizhou Ke

PhD candidate, 2020~

Yuanbo Zhu

PhD candidate, 2021~

Luyue Zhao

PhD candidate, 2021~

Yuxuan Yang

Postgraduates, 2021~

Yiyang Su

Postgraduates, 2021~

Shihui Li

Postgraduates, 2021~

Qiutong Shen

MBA 2022~

Mengran Li

MBA 2022~

Yue Wang

Postgraduates, 2022~

Yifan Wang

Postgraduates, 2022~

Xiangshan Wang

Postgraduates, 2022~

Alumni

Jiaxin Wang, MM’2020

2nd Affiliated Hospital of AMU.

Rui Tan, MM’2020

Midea Group.

Caiyun Zhang, MM’2022

SMEC

Visitor

Xiaojian Huang

2020.12-2021.06

Xueyan Li

2021.09~2022.05