People

Peoples in TeamMIS

People

Faculty

Current member

Alumni

Visitor

  • Yan Qiu (2021.06-2021.09)
  • Luyue Zhao (2021.06-2021.09)
  • Caiyun Zhang (2021.06-2021.09)
  • Xiaojian Huang (2020.12-2021.06)